حمل و نقل و برگشت

حمل بسته‌ی شما

بسته ها حداکثر یک روز پس از تایید پرداخت ارسال شوند.

اگر شما از خارج تهران سفارش می دهید تنها هزینه پست بر آن افزوده می شود.

شما به هرنوع شیوه‌ی حمل را که انتخاب کنید شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد.

هزینه های ارسال تنها شامل هزینه های پست به شهرستان می شوند.

ما پیشنهاد می کنیم سفارشات خود را در یک گروه جمع آوری کنید زیرا در غیر این صورت ما نمتوانیم دو سفارش مجزا را با هم در یک گروه جمع آوری کنیم و هزینه پستی برای هرکدام جداگانه محاسبه خواهند شد.

بسته ها با تایید خود شما ارسال می شوند ولی ممکن است شکننده باشند.